متن شعر

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان​ها

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان​ها
بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها
ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن
ور جادویی نماید بندد زبان مردم
عاشق خموش خوشتر دریا به جوش خوشتر
 
تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان​ها
تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان​ها
مگذار کان مزور پیدا کند نشان​ها
تو چون عصای موسی بگشا برو زبان​ها
چون آینه​ست خوشتر در خامشی بیان​ها
تعداد دفعات مشاهده: 249