متن شعر

بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی

بت من ز در درآمد به مبارکی و شادی
تو بپرس چون درآمد که برون نرفت هرگز
غلطم مگو که چون شد ز چگونگی برون شد
چه چگونه بد عدم را چه نشان نهی قدم را
همه بیخودی پسندم همه تن چو گل بخندم
 
به مراد دل رسیدم به جهان بی​مرادی
که درآمد و برون شد صفتی بود جمادی
تو چگونه​ای ولیکن تو ز بی​چگونه زادی
نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی
به طرب میان ببندم که چنین دری گشادی
تعداد دفعات مشاهده: 128