متن شعر

بی روی تو، ای دوست، به جان در خطرم

بی روی تو، ای دوست، به جان در خطرم
در من نظری کن، که ز هر بد بترم

جانا، تو بیک بارگی از من بمبر
کز لطف تو من امید هرگز نبرم

تعداد دفعات مشاهده: 116