متن شعر

منزل دوردست و روز بی‌گاه ای دل

منزل دوردست و روز بی‌گاه ای دل
زین رو مکش انتظار همراه ای دل

بشتاب که منقطع فراوان هستند
زین راه دراز و روز کوتاه ای دل

تعداد دفعات مشاهده: 145