متن شعر

چو آن کان کرم ما را شکارست

چو آن کان کرم ما را شکارست
که ما را نردبان زرین و سیمین
بلادری​ست در عالم نهانی
به پیش ما خزینه سیم مشمر
ز پروانه اگر این افترا بود
 
به هر دم هدیه ما را ده هزارست
نهد چون قصد ما بر بام یارست
که بر ما گنج و بر بیگانه مارست
که ما را زر و سیم بی​شمارست
دو صد چندین ز دست شهریارست
تعداد دفعات مشاهده: 84