متن شعر

ای زندگی تو و توانم همه تو

ای زندگی تو و توانم همه تو
جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی، از آنم همه من
من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

تعداد دفعات مشاهده: 117