متن شعر

هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود

هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود
نقش​هایی که نگارد آن نگار
شربتی را کو به مست خود دهد
کشتی شش گوشه​ست این شش جهت
نرگس چشمی کز این بحر آب یافت
چون گشادی یافت چشمی در رضا
هین خموش و از خمول حق بترس
 
هر چه کشت افزاست آتش چون بود
عقل آن را جز که مفرش چون بود
جز لطیف و پاک و دلکش چون بود
بحر بی​پایان در این شش چون بود
در شناس بحر اعمش چون بود
از سخط هر لحظه اخفش چون بود
مومن اقبال مرعش چون بود
تعداد دفعات مشاهده: 59