متن شعر

مرغی که بدید از می این دریا دُرد

مرغی که بدید از می این دریا دُرد
عمری جان کند و ره سوی دریا بُرد

گفت: «اینهمه آب را به تنها بخورم»
یک قطره بدو رسید و در دریا مُرد

تعداد دفعات مشاهده: 194