متن شعر

مرا به صورت شاهد نظر حلال بود


مرا به صورت شاهد نظر حلال بود
که هرچه می‌نگرم شاهدست در نظرم

دو چشم در سر هر کس نهاده‌اند ولی
تو نقش بینی و من نقشبند می‌نگرم
تعداد دفعات مشاهده: 265