متن شعر

اگر با عقل داری آشنایی

اگر با عقل داری آشنایی
جدایی جوی ازین یاران، جدایی

ز خلق آن ماه چون اندیشه میکرد
شکیبایی و دوری پیشه میکرد

برآشفت و پریشان کرد نامش
به دست قاصدی گفتا پیامش

تعداد دفعات مشاهده: 384