متن شعر

روز و شب خدمت تو بی​سر و بی​پا چه خوشست

روز و شب خدمت تو بی​سر و بی​پا چه خوشست
بر سر غنچه بسته که نهان می​خندد
زاغ اگر عاشق سرگین خر آمد گو باش
بانک سرنای چه گر مونس غمگینان​ست
گر چه شب بازرهد خلق ز اندیشه به خواب
بت پرستانه تو را پای فرورفت به گل
چون تجلی بود از رحمت حق موسی را
که صدا دارد و در کان زر صامت هم هست
 
در شکرخانه تو مرغ شکرخا چه خوشست
سایه سرو خوش نادره بالا چه خوشست
بلبلان را به چمن با گل رعنا چه خوشست
از دم روح نفخنا دل سرنا چه خوشست
در رخ شمس ضحی دیده بینا چه خوشست
تو چه دانی که بر این گنبد مینا چه خوشست
زان شکرریز لقا سینه سینا چه خوشست
گه خمش بودن و گه گفت مواسا چه خوشست
تعداد دفعات مشاهده: 76