متن شعر

پرسید کسی که ره کدامست

پرسید کسی که ره کدامست
ای عاشق شاه دان که راهت
چون کام و مراد دوست جویی
شد جمله روح عشق محبوب
کم از سر کوه نیست عشقش
غاری که در اوست یار عشقست
هر چت که صفا دهد صوابست
خامش کن و پیر عشق را باش
 
گفتم کاین راه ترک کامست
در جست رضای آن همامست
پس جست مراد خود حرامست
کاین عشق صوامع کرامست
ما را سر کوه این تمامست
جان را ز جمال او نظامست
تعیین بنمی کنم کدامست
کاندر دو جهان تو را امامست
تعداد دفعات مشاهده: 83