متن شعر

راحت دوستان عمادالدین

راحت دوستان عمادالدین
چون که امروز بهترک هستی

در کف محنت خودی امروز؟
یا نه از دست رنج وارستی

همچو ماهی بر آسمان نشاط
یا چو ماهی فتاده در شستی؟

یا بهانه است اینهمه، خود تو
از قدح های عشق سرمستی؟

خاطر دوستانت غمگین است
تا تو در خانه شاد ننشستی

مرهمی ساز بهر خسته‌دلان
هر چه زودتر که جمله را خستی

تعداد دفعات مشاهده: 715