متن شعر

گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد

گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد
صد بار دلم از آن پشیمانی خورد

جانا، به یکی گناه از بنده مگرد
من آدمیم، گنه نخست آدم کرد

تعداد دفعات مشاهده: 150