متن شعر

بی آنکه دو دیده بر جمالت نگریست

بی آنکه دو دیده بر جمالت نگریست
در آرزوی روی تو خونابه گریست

بیچاره بمانده‌ام، دریغا! بی تو
بیچاره کسی که بی تواش باید زیست

تعداد دفعات مشاهده: 311