متن شعر

چون شمعِ جمال خود به پروانه نمود

چون شمعِ جمال خود به پروانه نمود
پروانه ز شوقِ او فرود آمد زود

شمعش گفتا: چه بود گفت: آمدهام
تا جمله تو باشم و نمییارم بود

تعداد دفعات مشاهده: 205