متن شعر

یک عالم از آب و گل بپرداخته‌اند

یک عالم از آب و گل بپرداخته‌اند
خود را به میان ما در انداخته‌اند

خود گویند راز و خود می‌شنوند
زین آب و گلی بهانه بر ساخته‌اند

تعداد دفعات مشاهده: 111