متن شعر

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟
چنین که عزم ترا پای سعی در بندست

تعداد دفعات مشاهده: 254