متن شعر

مسافران سبک سیر عالم ملکوت

مسافران سبک سیر عالم ملکوت
که چون متاع سخن ز آسمان فرود آرند

هزار خیل خریدار گرم سودا را
بر متاع خود از چرخ در سجود آرند

در آفرینش شخصی سخن به معجزشان
همیشه زنده بود آن چه در وجود آرند

تعداد دفعات مشاهده: 248