متن شعر

52 - قوم گفتندش که چندین گاه ما

قوم گفتندش که چندین گاه ما
جان فدا کردیم در عهد و وفا

تو مجو بدنامی ما ای عنود
تا نرنجد شیر رو رو زود زود

تعداد دفعات مشاهده: 64