متن شعر

چندان که تو این بحر گهر خواهی دید

چندان که تو این بحر گهر خواهی دید
بر دیده و دیده دیده ور خواهی دید

بحری است که هر باطن هر قطره از او
آرامگهِ کسی دگر خواهی دید

تعداد دفعات مشاهده: 192