متن شعر

بانگ تسبیح بشنو از بالا

بانگ تسبیح بشنو از بالا
گل و سنبل چرد دلت چون یافت
یعلم الجهر نقش این آهوست
نفس آهوان او چو رسید
تشنه را کی بود فراموشی
 
پس تو هم سبح اسمه الاعلی
مرغزاری که اخرج المرعی
ناف مشکین او و مایخفی
روح را سوی مرغزار هدی
چون سنقرئک فلا تنسی
تعداد دفعات مشاهده: 175