متن شعر

در عشق ببر از همه، گر بتوانی

در عشق ببر از همه، گر بتوانی
جانا طلب کسی مکن، تا دانی

تا با دگرانت سر و کاری باشد
با ما سر و کارت نبود، نادانی

تعداد دفعات مشاهده: 122