متن شعر

مصطفا گفتست چون آدم بعلم


مصطفا گفتست چون آدم بعلم
نوح فهم آنگاه ابراهیم حلم


باز یحیی زهد و موسی بطش کیست
گر نمیدانی شجاع دین علیست

تعداد دفعات مشاهده: 192