متن شعر

تنهایی ارغوان

تنهایی ارغوان

در خلوت بامدادی باران
بیداری روشن خروس صبح
خواب خوش قریه را سلامی داد
در جنگل بی کرانه مرغی خواند
با نغمه ی خرد
روشنی
پرشور
تنهایی ارغوان چه شیرین است
بر یال گریوه های دشت دور


تعداد دفعات مشاهده: 385