متن شعر

در عشق توام واقعه بسیار افتاد

در عشق توام واقعه بسیار افتاد
لیکن نه بدین سان که ازین بار افتاد

عیسی چو رخت بدید دل شیدا شد
از خرقه و سجاده به زنار افتاد

تعداد دفعات مشاهده: 101