متن شعر

بگویم با تو سر سینهٔ خویش

بگویم با تو سر سینهٔ خویش
بپردازم غم دیرینهٔ خویش

تعداد دفعات مشاهده: 345