متن شعر

پاسخ

پاسخ

هیچ می دانی چرا چون موج
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم ؟
زان که بر این پرده ی تاریک این خاموشی نزدیک
آنچه می خواهم
نمی بینم
و آنچه می بینم نمی خواهم


تعداد دفعات مشاهده: 331