متن شعر

این دل چو شب جوانی و راحت و تاب

این دل چو شب جوانی و راحت و تاب
از روی سپیده‌دم برافکند نقاب

بیدار شو این باقی شب را دریاب
ای بس که بجویی و نیابیش به خواب

تعداد دفعات مشاهده: 216