متن شعر

کاملی گفتست از اهل یقین


کاملی گفتست از اهل یقین
گر جهودان جمله بگزینند دین


زان مرا چندان نیاید دلخوشی
کز سر دردی کسی بی سرکشی


در ره این درد آید دردناک
هم درین دردش بود رفتن بخاک


زیسته در درد و رفته هم بدرد
رفته زین عالم بدان عالم بدرد

تعداد دفعات مشاهده: 229