متن شعر

تا خط تو پشت بر قمر آوردست

تا خط تو پشت بر قمر آوردست
عقل از دل من روی به درآوردست

طوطی خط زمردینت بر لعل
خطّی است که بر تنگ شکر آوردست

تعداد دفعات مشاهده: 190