متن شعر

با این همه مهر و مهربانی

با این همه مهر و مهربانی
وین جمله شیشه خانه​ها را
در زلزله است دار دنیا
نالان تو صد هزار رنجور
دنیا چو شب و تو آفتابی
هر چند که غافلند از جان
اما چون جان ز جا بجنبد
خورشید چو در کسوف آید
تا هست از او به یاد نارند
ای رونق رزم و جان بازار
خاموش که گفت و گو حجابند
 
دل می​دهدت که خشم رانی
درهم شکنی به لن ترانی
کز خانه تو رخت می​کشانی
بی تو نزیند هین تو دانی
خلقان همه صورت و تو جانی
در مکسبه و غم امانی
آغاز کنند نوحه خوانی
نی عیش بود نه شادمانی
ای وای چو او شود نهانی
شیرینی خانه و دکانی
از بحر معلق معانی
تعداد دفعات مشاهده: 138