متن شعر

افتادم افتادم در آبی افتادم

افتادم افتادم در آبی افتادم
بر دف نی بر نی نی یک لحظه بیگارم
در عشق دلداری مانند گلزاری
می خوردم می خوردم در شهرت می گردم
گر خودم گر جوشن پیروزم پیروزم
از چرخی از اوجی بر بحری بر موجی
مولایم مولایم در حکم دریایم
ای کوکب ای کوکب بگشا لب بگشا لب
هر ذره هر پره می جوید می گوید
 
گر آبی خوردم من دلشادم دلشادم
بر خم نی بر می نی پیوسته بنیادم
جان دیدم جان دیدم دل دادم دل دادم
سرتیزم سرتیزم پربادم پربادم
گر سروم گر سوسن آزادم آزادم
خوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم
در اوجش در موجش منقادم منقادم
شرحی کن شرحی کن بر وفق میعادم
ز ارشادش ز ارشادش استادم استادم
تعداد دفعات مشاهده: 156