متن شعر

اندوه تو دلشاد کند مرجان را

اندوه تو دلشاد کند مرجان را
کفر تو دهد بار کمی ایمان را


دل راحت وصل تو مبیناد دمی
با درد تو گر طلب کند درمان را

تعداد دفعات مشاهده: 400