متن شعر

از آتش غم چند روانم سوزی؟

از آتش غم چند روانم سوزی؟
وز ناوک غمزه چند جانم دوزی؟

گویی که: مخور غم، چه کنم گر نخورم؟
چون نیست مر از تو بجز غم روزی

تعداد دفعات مشاهده: 121