متن شعر

در دل کردی قصد بداندیشی ما

در دل کردی قصد بداندیشی ما
ظاهر کردی عیب کمابیشی ما


ای جسته به اختیار خود خویشی ما
بگرفت ملالتت ز درویشی ما

تعداد دفعات مشاهده: 365