متن شعر

غوّاص در اوّل قدم از فرق کند

غوّاص در اوّل قدم از فرق کند
تا در دریا سلوک چون برق کند

دریا چو نهاد روی در باطنِ مرد
با چشم زنی هر دو جهان غرق کند

تعداد دفعات مشاهده: 189