متن شعر

سریست برون زین همه اسرار که هست

سریست برون زین همه اسرار که هست
نوریست جدا زین همه انوار که هست

خرسند مشو به هیچ کاری و بدانک
کاریست ورای این همه کار که هست

تعداد دفعات مشاهده: 192