متن شعر

با دل گفتم که آن بتم دوش نهفت

با دل گفتم که آن بتم دوش نهفت
جان خواست ز من چون گل وصلش بشکفت

دل گفت مضایقت مکن زود بده
با او به محقری سخن نتوان گفت

تعداد دفعات مشاهده: 155