متن شعر

سگ ار چه بی​فغان و شر نباشد

سگ ار چه بی​فغان و شر نباشد
شنو از مصطفی کو گفت دیوم
سگ اصحاب کهف و نفس پاکان
سگ اصحاب را خوی سگی نیست
که موسی را درخت آن شب چو اختر
 
سگ ما چون سگ دیگر نباشد
مسلمان شد دگر کافر نباشد
اگر بر در بود بر در نباشد
گر این سر سگ نمود آن سر نباشد
نمود آذر ولیک آذر نباشد
تعداد دفعات مشاهده: 71