متن شعر

پروانه به شمع گفت: کیفر بردیم

پروانه به شمع گفت: کیفر بردیم
وز دستِ تو جان یک ره دیگر بردیم

شمعش گفتا: کنون مترس از آتش
کان آتشِ سینه سوز با سر بردیم

تعداد دفعات مشاهده: 191