متن شعر

اندر غم تو نگار، همچون نارم

اندر غم تو نگار، همچون نارم
می‌سوزم و می‌سازم و دم برنارم

تا دست به گردن تو اندر نارم
آکنده به غم چو دانه اندر نارم

تعداد دفعات مشاهده: 105