متن شعر

غالیه بر عاج برآمیختی

غالیه بر عاج برآمیختی
مورچه از عاج برانگیختی

بر گل سرخ ای صنم دلربای
رغم مرا مشک سیه بیختی

روز فروزنده به روی و مرا
با شب تاریک برآمیختی

اشک رخ من چو عقیق و زرست
تا شبه از سیم درآویختی

با دل من نرد جفا باختی
بر سر من گرد بلا بیختی

تعداد دفعات مشاهده: 143