متن شعر

شب درکدام سوی سیه تر

شب درکدام سوی سیه تر

شب های اندلس
شب های قرطبه
شبهای شاعران اسارت
شبهای نیل چهر
شبهای تیره ای که نمی دانم
پستانک کدام ستاره
تاریکی شما را
این گونه شیر می دهد از مهر
ای راویان وحشت و ظلمت
در مادرید زیبا
در مادرید روشن
آیا
آفاق آسمان شمایان
امروز ‚ تنگ تر
یا آسمان من ؟
در بسته پای خسته سحرگاه بی کلید
در توس در نشابور
در ری
شب تیره تر نماید
یا در فضای قرطبه
در خواب مادرید ؟


تعداد دفعات مشاهده: 336