متن شعر

یا رب! برهان زنفس دشمن صفتم

یا رب! برهان زنفس دشمن صفتم
ره بیرون ده زین تن گلخن صفتم

دل خستگیم نگر که بس خسته دلم
مردانگیم ده که بسی زن صفتم

تعداد دفعات مشاهده: 83