متن شعر

گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی

گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی
گر نقش پذیرفتی در شش جهت عالم
از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد
 
ای شاد که خلقستی ای خوش که جهانستی
بالا همه باغستی پستی همه کانستی
گر هیچ پدیدستی آن همگانستی
تعداد دفعات مشاهده: 55