متن شعر

سبب عاشقان نه نیکوییست

سبب عاشقان نه نیکوییست
آفت دلبران نه مه روییست

عشق ذات و صفات شرکت نیست
بت پرستیدن از سیه روییست

عشق هم عاشقست و هم معشوق
عشق دو رویه نیست یکروییست

مایهٔ عشق بی‌نصیبی دان
هر که گوید جز این سمر گوییست

قطع کردم سخن تمام نگفت
راحت عاشقان ز کم گوییست

تعداد دفعات مشاهده: 110