متن شعر

بیا ما چند کس با هم بسازیم

بیا ما چند کس با هم بسازیم
بیا تا با خدا خلوت گزینیم
گر از فرزند آدم کس نماند
ور آدم نیز از ما گوشه گیرد
یکی جانی است ما را شادی انگیز
اگر دریا شود آتش بنوشیم
به پیش کعبه رویش بمیریم
 
چو شادی کم شود با غم بسازیم
چو عیسی با چنین مریم بسازیم
چه غم داریم با آدم بسازیم
به جان تو که بی​او هم بسازیم
که گر ویران شود عالم بسازیم
وگر زخمی رسد مرهم بسازیم
بدان چاه و بدان زمزم بسازیم
تعداد دفعات مشاهده: 93