متن شعر

زین رنگ برآوردن بر فور فلک

زین رنگ برآوردن بر فور فلک
خون شد دلم و نیافتم غور فلک

در جمله گزیر نیست از جور فلک
تا رخت برون نبردی از دور فلک

تعداد دفعات مشاهده: 159