متن شعر

امید عیش کجا و دل خراب کجا

امید عیش کجا و دل خراب کجا
هوای باغ کجا، طایر کباب کجا

به می نشاط جوانی به دست نتوان کرد
سرور باده کجا، نشأ شباب کجا

به ذوق کلبه ی رندان کجاست خلوت شیخ
حریم کعبه ی خلوت کجا، شراب کجا

بلای دیده و دل را ز پی شتابانم
کسی نگویدم ای خان و مان خراب کجا

بلند همتی ذره داع می کندم
وگر نه ذره کجا، مهر آفتاب کجا

نوای عشق ابد می سرود عرفی دوش
کجاست مطرب و آهنگ این رباب کجا

تعداد دفعات مشاهده: 403